گالری فرش امیرخیزی

گالری فرش امیرخیزی تولید خود را از سال ١٢٩٠ توسط حاج رضا امیرخیزی آغاز کرده است و در حال حاضر نسل چهارم خاندان امیرخیری فعالیت تولید و عرضه را ادامه میدهند.

گالری

فرش گرد

فرش گرد

فرش تبریز

فرش تبریز

فرش ابریشم

فرش ابریشم